Privacy policy

Dit privacy beleid is van toepassing voor al onze klanten, zowel particulieren als ondernemingen. Naast de online toepassingen is dit privacy beleid ook van toepassing als je een bezoek brengt aan ons kantoor of een voormalige klant van ons kantoor bent.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren (bank – en verzekeringsproducten) zijn wij genoodzaakt om jouw persoonsgegevens te verwerken. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de klantenfiche te ondertekenen, jouw gegevens na te laten op onze website, geef je ons kantoor een actieve toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op het onderschrijven of het beheer van de contracten die je wenst via de bemiddeling van ons kantoor. Daarnaast geef je ons kantoor ook toestemming dat deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en). Onder deze gegevens kunnen er in bepaalde situaties gevoelige en/of medische gegevens van jou moeten verwerkt worden. Door de ondertekening van de klantenfiche geef je ons kantoor tevens jouw uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken met het oog op het goede beheer van jouw contracten. Voor de onderschrijving of het beheer van jouw contract zullen wij enkel de noodzakelijke gegevens gebruiken en zullen deze ook niet langer dan noodzakelijk behouden worden.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan wij elke verwerking van persoonsgegevens. Dit kan gaan over verzamelen, vastleggen, bewaren, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden of op gelijk welke manier ter beschikking stellen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van deze persoonsgegevens.

Conform de wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen omtrent deze wetgeving kan je verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze zijn te bereiken op het adres Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Wij zullen jouw persoonsgegevens voor verscheidene doeleinden verwerken. Tijdens deze verwerking zullen wij telkens enkel de gegevens gebruiken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, bij een actieve toestemming, in kader van voorbereiding / uitvoering van contract of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn.

Jouw persoonsgegevens zullen verzameld worden voor de volgende concrete doelen:


Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Bijvoorbeeld bij het opvragen van een offerte via onze website hebben wij in ieder geval bepaalde gegevens nodig. Indien je dan uiteindelijk beslist om klant te worden zullen wij uiteraard ook uw contactgegevens, kopie identiteitskaart en dergelijke opvragen.


Om je de beste service aan te bieden en je te informeren.

Hierbij worden je gegevens gebruikt voor het opzetten, onderhouden (voor eventueel nieuwe evoluties) en ondersteunen van de producten en diensten en voor onze administratie.


Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons kantoor.

De gegevens kunnen gebruikt worden (zowel schriftelijk, telefonisch of elektronisch) om je te informeren over eventueel nieuwe producten of diensten aan te bieden waarvan wij achten dat deze interessant voor je zijn.


Om fraude te bestrijden

Wanneer je beslist om klant te worden bij ons zullen wij jou op regelmatige basis vragen om een kopie van je identiteitskaart en (indien van toepassing) je rijbewijs te bezorgen zodat wij op een geldige manier kunnen vaststellen wie je bent.


Om onze prestaties op te volgen

Wij kunnen je gegevens gebruiken om producten en onze diensten te laten evalueren door jou. Om deze evaluatie aan te bieden zullen wij dienen gebruik te maken van de gegevens die wij in de loop van onze verbintenis bekomen hebben.


Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

Het komt vaak voor dat wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en / of mee te delen aan overheidsinstanties. Naast algemene fiscale verplichtingen, kunnen wij in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek worden verplicht om bepaald gegevens over te maken, weliswaar op een vertrouwelijke manier.

De communicatie van ons kantoor zal hoofdzakelijk in het Nederlands gebeuren. Voor zover het ons toelaat zal de communicatie vanuit ons kantoor via elektronische weg gebeuren. Hiervoor zal het email adres gebruikt worden dat u ons opgeeft via de klantenfiche of eventueel achterlaat op onze website.


Je hebt recht op toegang:

Indien wij beschikken over gegevens van jou heb je steeds recht op toegang tot jouw gegevens. Hierbij kan je ons steeds vragen waarvoor wij deze gegevens verwerken, welke categorieën van gegevens wij verwerken, welke gegevens wij doorgeven aan derden en welke logica wij gebruiken wat betreft het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Indien je het recht op toegang wenst toe te passen, dien je ons hiervoor schriftelijk te contacteren waarbij een kopie van je identiteitskaart toegevoegd is. Door het toevoegen van uw identiteitskaart zijn wij in de mogelijkheid om uit te maken wie je juist bent.


Je hebt recht op verbetering en verwijdering:

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten aanpassen of veranderen. Om gebruik te maken van dit recht kan je daarvoor ons kantoor contacteren. Bij bepaalde gevallen dien je wel rekening te houden dat wij, afhankelijk van je verzoek, bepaalde diensten niet meer kunnen aanbieden. Het is ook niet altijd mogelijk om alle gevraagde gegevens te verwijderen aangezien sommige gegevens noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld als er een contract nog lopende is, kunnen wij het verzoek tot volledige verwijdering niet accepteren, aangezien wij deze gegevens nodig hebben om onze dienst correct uit te voeren)

Om de gegevens up to date te houden, verzoeken wij je dan ook om ons kantoor elke wijziging binnen de persoonsgegevens te melden.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij dit door aan derden tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor onze producten werken wij met derde partijen (zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen), waarbij de doorgifte van je gegevens kan noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld onderschrijven van product).

Tot slot wensen wij je mee te delen dat wij er alles aan doen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze medewerkers worden opgeleid en ingelicht om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.


Gegevens van ons kantoor:

Gegevens van ons kantoor:
Zakenkantoor VERMAUT bvba
Markplaats 35
8830 HOOGLEDE
T 051 26 32 40
F 051 26 32 49
M info@vermaut.be
Website: www.vermaut.be
FSMA nummer 115749A-cBWij staan graag
voor je klaar!
Contacteer
ons team van experts